Lyhyesti

Helsingin kaupunkistrategian (Kasvun paikka) 2021-2025 mukaisesti Helsinki haluaa vahvistaa yritysmyönteistä kokeilukulttuuriaan entisestään ja toimia mahdollistajana. Kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Älykkään liikenteen saralla näitä tavoitteita edistää Mobility Lab Helsinki, joka on osa kaupungin elinkeino-osaston laajempaa kokeilualustatoimintaa. Lisätietoa muistakin aihealueista löytyy testbed.hel.fi -sivuilta.

Mobility Lab Helsinki – älyliikenteen kokeilualusta

Mobility Lab Helsinki on Helsingin kaupungin elinkeino-osaston koordinoima hanke. Helsingin innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen koordinaatiokumppanina toimii Forum Virium Helsinki.

Kokeilutoimintaa kohdistettiin vuosina 2019-2021 etenkin Länsisataman alueelle ja Jätkäsaareen. Alue toimii edelleen yhtenä keskeisenä paikkana, jossa on jo valmista pohjaa sekä käytäntöjä kokeilujen toteuttamiseksi, mutta tarpeen ja tarkoituksen mukaisesti kokeiluja ja kehitystoimintaa tehdään laajemmin Helsingissä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat etenkin yritykset ja muut uusia ratkaisuita kehittävät toimijat – niin Helsingissä, muualla Suomessa kuin ulkomaillakin. Tästä syystä suuri osa informaatiosta on tarjolla lähtökohtaisesti englanniksi.

Asukkaille ja muille käyttäjille näkyvänä kanavana toimii www.jätkäkokeilee.fi -sivusto. Kanava osallistaa ihmisiä ja esittelee käyttäjille suunnattuja kokeiluja.

 


 

Jätkäsaari testiympäristönä

Helsinki tunnetaan älykkään liikenteen edelläkävijänä niin avoimen datan ja rajapintojen, uusien palveluiden kuin automaationkin suhteen. Täältä löytyy pitkät perinteet avoimelle datalle, paljon korkean teknologian osaajia sekä toimiva ja mahdollistava toimintaympäristö uusien ratkaisuiden testaamiselle ja toteuttamiselle. Uusia palveluita ja teknologioita kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä kaupungin, yritysten, tutkimustahojen ja kaupunkilaisten kanssa.

Keskeisenä alueena ja living labinä, jossa kokeilutoimintaa edistetään, toimii etenkin Jätkäsaari ja Länsisataman alue. Jätkäsaareen liittyy urbaanin kaupunkiympäristön liikennehaasteita rakentuvan alueen ja satamaliikenteen myötä, tarjoten uusille ratkaisuille otollisen näytönpaikan toimivuuden ja vaikuttavuuden osoittamiseksi. Itse alue toimii testiympäristönä uusille teknologioille ja palveluille – pyrimme yhdessä etsimään lupaaville ideoille sopivat kokeilupaikat. Kokeiluita varten ja niiden myötä syntyy myös uutta dataa sekä älykästä infraa uusissa ratkaisuissa hyödynnettäväksi.

Alueella on jo usean vuoden ajan toteutettu erilaisia liikenteen ja liikkumisen kokeiluita. Sen myötä myös asukasyhteistyölle on muodostunut hyvä pohja. Alueen asukkaita osallistetaan uusien palveluiden testikäyttäjiksi ja antamaan palautetta.

Kokeilujen fokus

Älykkään liikenteen ja liikkumisen kokeilualustatoiminnassa pyritään luomaan puitteita erilaisille toimijoille ensireferenssejä hakevista startupeista aina isoihin yrityksiin ja tutkijoihin. Ratkaisuiden, joiden kokeilemista haluamme edistää, tavoitteena tulisi olla liikenteellisiin haasteisiin vastaaminen. Niiden tulisi siis edistää liikenteen ja liikkumisen sujuvuutta, turvallisuutta tai taklata ilmanlaatuun ja päästöihin liittyviä haittoja. Lisäksi kokeilujen tulisi sisältää uutuusarvoa tai synnyttää hyödyllistä tietoa ja oppeja.

Kokeilutoiminnan fokuksessa ovat digitaaliset ratkaisut ja älykkäät palvelut – oli kyseessä sitten IoT-ratkaisut, tekoäly, MyData tai uudenlainen kulkuväline. Kohderyhmänä voivat olla suoraan loppukäyttäjät ja vaikkapa tietyt käyttäjäryhmät kuten iäkkäät, koululaiset tai turistit. Toisaalta se voi myös olla yrityksille tai julkissektorille suunnattu ratkaisu kuten uudenlainen teknologiaa, datan tuotto, tilannekuvan kehittäminen tai analyysipalvelu.

Vuoden 2022 alusta lähtien etenkin liikenteen digitaaliset kaksoset sekä datan käytettävyys, yhdistettävyys ja hyödyntäminen on nostettu yhdeksi kärkiteemaksi.

Jätkäsaaressa on esimerkiksi kehitelty ja kokeiltu käyttäjille suunnattuja palveluita ja ratkaisuita kuten erilaisia kuormapyöräpalveluita ja katuun asennettuja älykkäitä suojatiemerkkejä sekä kaupungin liikenteenhallinnalle ja Helsingin Satamalle suunnattuja liikenteen tilannekuvan ja ‑ohjauksen palveluita. (lue lisää englanniksi)

Kokeiluiden edistäminen

Edistämme kokeilutoimintaa ja uusien ratkaisuiden kehittämistä erilaisin keinoin. Näitä ovat mm.

  1. kaupungin oikeiden osapuolten löytäminen soveltuvan kokeilun toteuttamiseen ja hyödyllisyyden arviointiin
  2. sopivien kokeilu- ja toteutuspaikkojen etsiminen kaupunkiympäristöstä ja katutilasta
  3. apu alueen asukkaiden osallistamisessa ja kokeilun viestinnässä sekä näkyvyydessä
  4. kohtaamispaikka ja yhteistyötila startup-keskittymä Maria 01:ssä
  5. apua yrityskumppaneiden ja sijoittajien löytämiseen
  6. ajoittain järjestettävät avoimet haut nopeille kokeiluille
  7. kyky investoida uusia ratkaisuita mahdollistavaan älykkääseen infraan

Pyrimme ensisijaisesti edistämään yrityslähtöisten ideoiden ja ratkaisuiden kokeilemista yhteistyön ja mahdollistavan ympäristön kautta, emme suoraan rahoittamaan kokeilijoita. Emme siis pyri suoraan hankkimaan ratkaisuita, mutta huomioimme tietenkin kaupungin kehityssuunnitelmat ja keskeisten osapuolten osallistamisen kokeilujen yhteissuunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa sekä levittämisessä.

Onko itselläsi idea, jota pitäisi päästä kokeilemaan? 

Lisätietoa toiminnasta löytyy sivujen muista osioista lähinnä englanniksi – ja myös suoraan voi ottaa yhteyttä mikäli jää kysymyksiä. Ja etenkin, jos kehitteillä on uusi ratkaisu, jota pitäisi päästä testaamaan todellisessa ympäristössä ja kaupunki voisi olla siinä avuksi! Ajankohtaisten asioiden kuulemiseksi kannattaa myös seurata meitä Twitterissä.

 

Crusell bridge
kuva: Aamos Kantola